Văn hóa công ty

Giá trị Công ty:Đạo đức và lòng trung thực và sự phát triển khoa học

Cơ sở công ty:Xây dựng bằng sự xuất sắc, chiến thắng bằng chất lượng, đối xử chân thành với khách và lấy chữ tín làm cơ sở

Hướng phát triển:Hài hòa doanh nghiệp và nhân viên nhà

Mục tiêu:Trở thành doanh nghiệp trường tồn và là thương hiệu quốc gia

Giấc mơ và Purstuit:Chia sẻ sự sôi động của xã hội